top of page

Česko-saské aktivity pro záchranu a využití drážních objektů

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

25. 1. 2023

Für Deutsch bitte nach unten scrollen.

Po roce příprav se rozjíždí projekt záchrany historického nádraží Louka u Litvínova. Nemá však zůstat jen u tohoto projektu. Rekonstrukce a oživení by se mohly dočkat také další budovy na Moldavské, Freiberské a Kozí dráze. V mosteckém muzeu, které povede „projekt Louka“, se ve středu 25. ledna 2023 otevřela diskuse také o možných navazujících záměrech pro dolní nádraží v Oseku, zastávku v Háji u Duchcova a historické nádraží v Hrobu.

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě se setkal tým projektu „nádraží Louka u Litvínova“ s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jiřím Řehákem společně se zástupci Euroregionu Krušnohoří, Hospodářské a sociální rady Mostecka a zejména pak zainteresovaných měst a obcí v širším okolí louckého nádraží.

Na záměru převzetí historického nádraží v Louce u Litvínova se pracuje již rok. Projekt je na dobré cestě. Byť příprava a realizace rekonstrukce je otázkou několika let, první aktivity pro veřejnost zde začnou již na jaře tohoto roku.

Louka u Litvínova jako přirozená křižovatka historických tratí známých jako „Moldavská dráha“ (Most-Moldava-Freiberg) a „Kozí dráha“ (Děčín – Litvínov – Chomutov) by se měla stát startovacím místem pro návazné projekty, o kterých společně diskutovali starostové obcí Louka (Roman Dub), Lom (Vladimír Urban), Osek (Ing. Václav Krtek), Háj u Duchcova (Irena Pipišková) a Hrob (starosta Ing. Jiří Fürst a místostarosta Karel Hirsch).

V rámci projektu „Louka“ realizovaného pod vedením Ústeckého kraje bude moci mostecké muzeum zpřístupnit široké veřejnosti velkou část svých technických sbírek a nabídnout je tak nejen pro výstavní, ale především pro zábavně-vzdělávací činnosti. Projekt kromě záchrany a smysluplného využití památkově chráněné budovy vytvoří současně zázemí pro česko-německé setkávací centrum se zaměřením na regionální dráhy a technické památky a pro cestovní ruch.

Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka upozornil na širší souvislosti s Podkrušnohorským technickým muzeem zaměřeným především na historii dobývání hnědého uhlí a na společnou aktivitu pro vznik nové železniční zastávky na moldavské trati, přímo u areálu muzea v Kopistech, která by umožnila oba projekty lépe dopravně propojit.

Zástupkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM) Ing. Andrea Langhammerová potvrdila, že – podaří-li se jednotlivé historické objekty navzájem propojit – prospěje to všem obcím v regionu poznamenaného uhelnou těžbou. Jak HSRM, tak Euroregion Krušnohoří na tomto konceptu s Nadačním fondem „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ dlouhodobě spolupracují.

Projekt Louka a další možné aktivity na české straně jsou signálem pro německé partnery, že společná iniciativa za znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy má smysl a je třeba v ní společně pokračovat.


***

Deutsch-tschechische gemeinsame Aktivitäten zur Rettung und Nutzung von historischen Bahnhofsgebäuden

Stiftungsfonds "Moldauer Bahn / Teplitzer Semmeringbahn"
25. 1. 2023

Nach einjähriger Vorbereitung läuft das Projekt zur Rettung des historischen Bahnhofs Louka bei Litvínov (Wiesa) an. Das soll jedoch nicht nur bei diesem Projekt bleiben. Auch andere Gebäude an der Moldauer, Freiberger Eisenbahn und der Ziegenbahn (ehem. Dux-Bodenbacher Bahn) könnten eine Rekonstruktion und Wiederbelebung erfahren. Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, wurde im Museum Most (Brüx), welches das „Projekt Louka“ leitet, auch eine Diskussion über mögliche Folgeplanungen für den unteren Bahnhof in Osek, die Haltestelle in Háj bei Duchcov (Haan) und den historischen Bahnhof in Hrob (Klostergrab) eröffnet.

Im Regionalmuseum und Galerie Most traf sich das Team des Projekts „Bahnhof Louka bei Litvínov“ mit dem stellvertretenden Bezirkshauptmann der Region Ústí nad Labem / Aussig, Mgr. Jiří Řehák, gemeinsam mit Vertretern der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, dem Wirtschafts- und Sozialrat von Most und vor allem den interessierten Städten und Gemeinden in der breiten Umgebung des Bahnhofs von Louka. Der Plan zur Übernahme des historischen Bahnhofs in Louka bei Litvínov ist seit einem Jahr in Arbeit. Das Projekt ist auf gutem Wege. Auch wenn Vorbereitung und Realisierung der Rekonstruktion eine mehrjährige Angelegenheit ist, werden hier bereits im Frühjahr dieses Jahres die ersten Aktivitäten für die Öffentlichkeit starten.

Louka bei Litvínov als natürlicher Knotenpunkt zweier historischer Eisenbahnstrecken, bekannt als „Moldauer Eisenbahn“ (Freiberg – Moldava /Moldau - Most/Brüx) und „Ziegenbahn“ (Děčín/Tetschen-Bodenbach – Litvínov/Oberleutensdorf – Chomutov/Komotau), soll ein Ausgangspunkt für nachfolgende Projekte werden, über die heute gemeinsam die Bürgermeister von Louka (Roman Dub), Lom (Vladimír Urban), Osek (Ing. Václav Krtek), Háj u Duchcova (Irena Pipišková) und Hrob (Bürgermeister Ing. Jiří Fürst und stellvertretender Bürgermeister Karl Hirsch) diskutierten.

Im Rahmen des unter Federführung des Bezirks Ústí durchgeführten Projekts „Louka“ wird das Museum in Most einen großen Teil seiner technischen Sammlungen der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und sie damit nicht nur für Ausstellungen, sondern vor allem für Unterhaltungs- und Bildungsaktivitäten anbieten. Neben der Rettung und sinnvollen Nutzung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes wird mit dem Projekt auch das Umfeld für ein deutsch-tschechisches Begegnungszentrum mit den Schwerpunkten Regionalbahnen und technische Denkmäler sowie für den Tourismus geschaffen.

Der Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge Ing. Vlastimil Vozka wies auf den breiteren Zusammenhang mit dem Vorerzgebirgischen technischen Museum (Podkrušnohorské technické muzeum) hin, das sich vor allem auf die Geschichte des Braunkohlenbergbaus und auf die gemeinsame Aktivität zur Schaffung einer neuen Eisenbahnhaltestelle an der Moldauer Eisenbahnlinie, direkt neben dem Museumsgelände in Kopisty/Kopitz, konzentriert; das würde eine bessere Verkehrsverbindung zwischen den beiden Projekten ermöglichen.

Die Vertreterin des Wirtschafts- und Sozialrats in Most (HSRM) Ing. Andrea Langhammer bestätigte, dass – wenn die einzelnen historischen Objekte miteinander verbunden werden könnten – alle Kommunen in der vom Braunkohlenbergbau betroffenen Region davon profitieren. Sowohl der HSRM als auch die Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge arbeiten bei diesem Konzept langfristig mit dem Stiftungsfonds „Moldauer Bahn / Teplitzer Semmeringbahn“ zusammen.

Das Projekt „Louka“ und weitere mögliche Aktivitäten auf tschechischer Seite sind ein Signal an die deutschen Partner, dass die gemeinsame Initiative zur Wiederverbindung der Freiberger und der Moldauer Eisenbahn sinnvoll ist und gemeinsam fortgeführt werden sollte.


bottom of page