top of page

III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy *** III. deutsch-tschechische Konferenz zum Lückenschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

5. 12. 2022

Po opakovaných odkladech se uskutečnila III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy. Setkání proběhlo v úterý 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích. *** Nach wiederholten Verschiebungen fand nun die III. deutsch-tschechische Konferenz zum Wiederanschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn am Dienstag, den 29. November 2022 im Erzgebirgischen Theater in Teplitz statt.

Předmětem III. konference byla prezentace studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách, čímž by mělo dojít ke znovupropojení trojúhelníku měst Freiberg - Most/Teplice po železnici.

Na podnět dvou desítek saských a českých měst a obcí a dalších institucí z II. konference (28. 3. 2019, Holzhau) přislíbil vypracování studie saský ministr dopravy Martin Dulig při jednání 14. června 2019 na ministerstvu dopravy v Praze.

Dokončení studie však trvalo saské straně oproti očekávání tři roky, a to s odkazem na pandemii covid-19. Připravenost na svolání konference potvrdila saská strana až po 7. listopadu 2022.

Přeshraniční železniční provoz v regionu chybí už od roku 1945, kdy o odstranění části kolejí na německé straně rozhodla sovětská okupační správa.

Saské ministerstvo dopravy zadalo vypracování studie proveditelnost společnostem: Plan T (projektová skupina pro krajinu a životní prostředí), LISt (společnost pro dopravu a inženýrské služby) a VCI (dopravně-inženýrská konzultační společnost). Studie se soustředila především na hodnocení míry vlivu dostavby na životní prostředí, na odhad počtu a typu cestujících a na odhad nákladů na obnovení trati.

Společnost Plan T odhaduje, že na 48 % trati jsou vysoká rizika konfliktů spojených s životním prostředím (výskyt zmije obecné, arniky, plavuní, náprstníku velkokvětého; blízkost zástavby a běžkařské trasy).

Společnost LISt odhadla náklady na obnovu cca 8 km trati na 49,216 mil. € netto; 58,568 mil. € brutto bez projekčních nákladů. Společně s konzultační společností VCI vidí stěžejní využití obnovy přeshraničního spojení pro cestovní ruch.

V průběhu konference se ke studii vyjádřili Jiří Řehák - náměstek hejtmana Ústeckého kraje; dále pak Steve Ittershagen (CDU) - mluvčí saské zájmové skupiny Freiberská dráha, náměstek primátora města Freiberg a jednatel saského Montanregionu Krušnohoří v jedné osobě; Michael Funke - starosta dotčené obce Rechenberg-Bienenmühle; Klaus Fiedler - zástupce Krajského svazu Německé sociální demokracie (SPD Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří) a Dr. Claudia Eger - pověřená zástupkyně europoslance Dr. Petra Jahra.

Všichni řečníci zpochybnili vyváženost a ucelenost studie a zdůrazňovali společenskou důležitost znovuzprovoznění přeshraničního spojení zejména pro posilování česko-německé spolupráce a regionální rozvoj ve společném česko-saském pohraničí. Vyzvali ke společnému pokračování práce na realizaci záměru. Rozhodujícím měřítkem posuzování by neměla být ani zvýšená námaha, kterou si vyžádají nezbytná opatření na řešení ochrany životního prostředí, ani pouhé hledisko finanční výnosnosti provozu.

Přestože zástupce saského ministerstva dopravy Heinz-Georg Donner prohlásil, že dostavba chybějícího úseku je přes všechny překážky možná, skončila III. konference bez formulace závěrů.

Přítomný zástupce Euroregionu Krušnohoří Vlastimil Vozka a zúčastnění zástupci největších měst Freiberg, Most a Teplice potvrdili, že na prezentované výsledky studie proveditelnosti připraví ve společných pracovních skupinách saských a českých obcí jednotnou odpověď. Její příprava bude za společné koordinace zájmovými skupinami Moldavská a Freiberská dráha zahájena v lednu 2023.

Generální konzulát České republiky v Drážďanech vyjádřil zájmovým skupinám usilujícím o znovupropojení tratí i do budoucna svou plnou podporu.


Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"


***


Gegenstand der III. Konferenz war die Vorstellung einer Machbarkeitsstudie zur Fertigstellung des grenzüberschreitenden Abschnitts Holzhau - Moldau im Erzgebirge, die zur Wiederanbindung des Städtedreiecks Freiberg - Most/Teplice auf der Schiene führen soll.

Auf Initiative von zwei Dutzend sächsischen und tschechischen Städten und Gemeinden und weiteren Institutionen der II. Konferenz (28.03.2019, Holzhau) versprach der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig bei einem Treffen am 14.06.2019 im Verkehrsministerium in Prag die Erstellung dieser Studie.

Die sächsische Seite brauchte jedoch unter Berufung auf die Covid19-Pandemie entgegen den Erwartungen drei Jahre, um die Studie abzuschließen. Die Bereitschaft zur Einberufung der Konferenz wurde von sächsischer Seite erst nach dem 7. November 2022 bestätigt.

Seit 1945, als die sowjetische Besatzungsverwaltung beschloss, einen Teil der Gleise auf deutscher Seite zu entfernen, gibt es in der Region keinen grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr.

Das Sächsische Verkehrsministerium hat folgende Unternehmen mit der Erstellung der Machbarkeitsstudie beauftragt: Plan T (Planungsgruppe Landschaft und Umwelt), LISt (Gesellschaft für Verkehrswesen und Ingenieurtechnische Dienstleistungen) und VCI (VerkehrsConsult – Ingenieurgesellschaft). Die Studie konzentrierte sich hauptsächlich auf die Bewertung des Ausmaßes der Auswirkungen der Fertigstellung auf die Umwelt, auf eine Schätzung der Anzahl und Art der Fahrgäste und auf eine Kosten-Schätzung für die Wiederherstellung der Strecke.

Plan T schätzt, dass 48 % der Strecke ein hohes Risiko für Umweltkonflikte aufweisen (Vorkommen von Kreuzottern, Arnika, Bärlapparten, Fingerhut; Nähe zu Siedlungen und Langlauf-Loipen).

Das Unternehmen LISt bezifferte die Kosten für die Sanierung von ca. 8 km Gleis auf 49,216 Mio. Euro netto; 58,568 Mio. Euro brutto ohne Planungskosten. Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen VCI sehen sie einen zentralen Nutzen in der Wiederherstellung der grenzüberschreitenden Verbindung für den Tourismus.

Während der Konferenz kommentierten die Studie: Jiří Řehák – stellvertretender Landeshauptmann der Region Ústí; Steve Ittershagen (CDU) – Sprecher der sächsischen Interessengemeinschaft Freiberger Bahn, stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt Freiberg und Vorstand der sächsischen Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří in einer Person; Michael Funke – Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle; Klaus Fiedler – SPD Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Dr. Claudia Eger – beauftragte Vertreterin des Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr.

Alle Redner stellten die Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Studie in Frage und betonten die gesellschaftliche Bedeutung der Wiederaufnahme der grenzüberschreitenden Verbindung, insbesondere für die Stärkung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und der regionalen Entwicklung im gemeinsamen tschechisch-sächsischen Grenzgebiet. Sie forderten eine gemeinsame Fortsetzung der Arbeit an der Umsetzung des Plans. Weder der erhöhte Aufwand durch die notwendigen Maßnahmen zur Lösung des Umweltschutzes noch der bloße Aspekt der finanziellen Rentabilität des Betriebes sollten das entscheidende Bewertungskriterium sein.

Obwohl der Vertreter des sächsischen Verkehrsministeriums Heinz-Georg Donner erklärte, dass der Lückenschluss trotz alle Hürden möglich ist, endete die III. Konferenz ohne Formulierung von Schlussfolgerungen.

Der anwesende Vertreter der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří Vlastimil Vozka und die beteiligten Vertreter der größten Städte Freiberg, Most und Teplice bekräftigten, dass sie in gemeinsamen Arbeitsgruppen sächsischer und tschechischer Gemeinden eine einheitliche Stellungnahme zu den vorgelegten Ergebnissen der Machbarkeitsstudie erarbeiten werden. Ihre Vorbereitung beginnt im Januar 2023 unter gemeinsamer Koordinierung von Interessengruppen der Moldauer und der Freiberger Eisenbahn.

Das Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden bekundete seine volle Unterstützung für die Lückenschluss-Initiative beider Interessengruppen für die Zukunft.


Stiftungsfonds „Moldauer Bahn / Teplitzer Semmeringbahn“

bottom of page