top of page

Revitalizace nádraží Louka u Litvínova na dobré cestě

Projektový tým "Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!

15. 6. 2024

Na tiskové konferenci týmu mezinárodního projektu "Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!" oznámil Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch, že Ústecký kraj získal dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dotace je určena na projektovou přípravu rekonstrukce nádraží Louka u Litvínova. Pro historickou budovu jsou tak zajištěny první prostředky, nyní v hodnotě 5,3 mil. Kč.

V pátek 14. 6. 2024 se konala tisková konference k tématu Moldavská / Freiberská dráha a k aktivitám týmu mezinárodního projektu "Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!" (Program Interreg Sachsen - Tschechien 2021 –2027). Tým převzal pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 koordinační roli v rámci aktivit pro železniční znovupropojení trojúhelníku měst Freiberg - Most - Teplice.

Česko-německá tisková konference se konala v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě, které je lead-partnerem projektu. Hlavními partnery jsou saský a český Montanregion Krušnohoří / Erzgebirge. Do projektu je oficiálně zapojeno dalších 11 přidružených partnerů.

Jedním z cílů projektu je jednotný návrh na zvelebení nevyužívaných objektů na obou stranách hranice a jejich zapojení do přeshraničního cestovního ruchu. Jako pilotní objekt revitalizace na Moldavské dráze bylo zvoleno nádraží Louka u Litvínova.

Historicky cenná nádražní budova v Louce u Litvínova je součástí památkově chráněné železnice č. 135 Most – Moldava (-Freiberg) – tzv. „Moldavská dráha“ či „Teplický Semmering“. Jedná se o nejvytíženější turistickou linku (T8) v Ústeckém kraji. V roce 2020 ztratila budova svou funkci pro řízení železničního provozu a stala se pro Správu železnic nadbytečnou. Obvyklý vývoj v situaci, kdy Správa železnic drážní objekty opouští, je zpravidla jejich rychlé pustnutí a často následná demolice. Zánik nádraží Louka u Litvínova by byl mimořádně citelnou ztrátou nejen v kontextu památkově chráněné železnice, ale také industriálního dědictví vázaného na těžbu hnědého uhlí.

Projekt má přeshraniční kontext – o znovupropojení tratí Freiberg - Most - Teplice již více než 30 let usiluje 20 českých a saských obcí. Tato aktivita nabírá od roku 2018 na dynamice.

Saská strana podniká důležité kroky při obnově jednotlivých historických nádražních budov (typicky nádraží Freiberg). Na české straně se dosud nepodařilo „nastartovat“ analogický projekt – nádraží Moldava, ačkoli již byly na jeho revitalizaci přiděleny Ministerstvem průmyslu a obchodu prostředky. Louka u Litvínova je ideálním „adeptem“ na to, stát se protiváhou projektu obnovy nádraží v saském Freibergu, které leží na stejné historické trati.

Z uvedených důvodů vznikla za široké podpory veřejnosti společná iniciativa Oblastního muzea a galerie v Mostě a Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering. Snahou iniciativy je získat objekt nádraží Louka u Litvínova do majetku Ústeckého kraje a zajistit mu smysluplné a efektivní využití v intencích jeho mimořádné historické hodnoty (včetně získání prostředků na plnou revitalizaci).

Ústecký kraj, který požádal Správu železnic o převod budovy z majetku státu do majetku kraje, usiluje o získání dotačních prostředků z Operačního fondu Spravedlivá transformace. Předmětem žádosti Ústeckého kraje o finanční podporu je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu na revitalizaci objektu historického nádraží v Louce u Litvínova a projektové dokumentace muzejní expozice včetně vnitřního vybavení. Celkové výdaje na projektovou přípravu činí 5,3 mil. Kč, požadovaná dotace činí 3,75 mil. Kč.

V době svolání tiskové konference byly splněny všechny podmínky a projekt byl doporučen k poskytnutí dotace. Potvrzení o přidělení dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ČR bylo doručeno Ústeckému kraji přímo symbolicky právě v průběhu konání tiskové konference.

Jak zdůraznil náměstek hejtmana Mgr. Jiří Řehák, revitalizace technických památek spojených s železnicí a uhelnou těžbou je dlouhodobou transformační aktivitou obnovy území Ústeckého kraje. Kraj, který je dlouhodobě poznamenán érou uhelné těžby, usiluje o využití technických památek pro přeshraniční cestovní ruch a tím pro trvale udržitelný rozvoj.

Web projektu: http://zeleznice-spojuje.cz

bottom of page