top of page

Ukončení veřejné sbírky na rekonstrukci nádraží Moldava k 30. září 2023 *** Ende der öffentlichen Sammlung zum Wiederaufbau des Bahnhofs Moldava zum 30. September 2023

Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“

7. 6. 2023

Veřejná sbírka bude oficiálně ukončena 30. září 2023 *** Die öffentliche Sammlung wird offiziell zum 30. September 2023 geschlossen.

Dne 4. listopadu 2020 zahájil Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ veřejnou sbírku (spisová značka osvědčení: KUUK/154129/2020/8), jejímž účelem bylo zajištění rekonstrukce a provozu historické budovy moldavského nádraží, jakož i účelná propagace nádraží a znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy.

Hlavní část účelu sbírky – zajištění 5% podílu obce Moldava na dofinancování nadačním fondem zajištěné dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na rekonstrukci historické budovy moldavského nádraží – obec Moldava svým nezodpovědným jednáním na přelomu let 2020 a 2021 zmařila.

Příspěvky přijaté bezhotovostně byly dárcům vráceny 10. července 2021. Na výslovné přání některých dárců zůstaly jejich příspěvky na dárcovském účtu.

V roce 2022 vkládal nadační fond naděje do výsledků nových komunálních voleb. Přesto, že se v rámci opakovaných voleb podařilo ze zastupitelstva obce Moldava soudně vyloučit nejproblematičtější osoby, ani v nové sestavě zastupitelů nelze zlepšení situace pro projekt „rekonstrukce nádraží Moldava“ očekávat. Nadační fond proto dne 1. dubna 2023 Krajskému úřadu Ústeckého kraje oznámil, že prostředky ze sbírky budou v roce 2023 použity na aktivity ve prospěch propagace znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy (V. oficiální symbolické znovupropojení tratí, které se uskuteční 26. srpna 2023 v Louce u Litvínova).

Prosíme Vás, abyste na sbírkový účet již nepřispívali.

Veřejná sbírka bude oficiálně ukončena 30. září 2023.

***

Am 4. November 2020 hat Der Stiftungsfonds "Moldauer Bahn / Teplitzer Semmeringbahn" eine öffentliche Sammlung (Aktenzeichen des Bezirks Ústí n. L.: „KUUK/154129/2020/8“) gestartet. Der Zweck dieser Sammlung war, die Sanierung des historischen Bahnhofs Moldava sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum Lückenschluss der Moldauer und Freiberger Eisenbahn zu unterstützen.

Der Hauptzweck der Sammlung - die Sicherstellung eines 5%igen Anteils der Gemeinde Moldava an der Kofinanzierung des Zuschusses, den der Stiftungsfonds vom tschechischen Handels- und Industrieministeriums für die Rekonstruktion des historischen Bahnhofs Moldava sichergestellt hat - wurde durch die unverantwortlichen Handlungen der Gemeinde Moldava zum Jahreswechsel 2020 und 2021 vereitelt.

Beiträge, die bargeldlos eingegangen waren, wurden den Spendern am 10. Juli 2021 zurückerstattet. Auf ausdrücklichen Wunsch einiger Spender verbleiben deren Beiträge auf dem Spendenkonto.

Im Jahr 2022 setzte der Stiftungsfonds Hoffnungen auf die Ergebnisse der neuen Kommunalwahlen. Trotz der Tatsache, dass die problematischsten Personen im Rahmen der Wiederholungswahlen gerichtlich aus dem Gemeinderat von Moldava ausgeschlossen wurden, ist auch in der neuen Zusammensetzung der Ratsmitglieder keine Verbesserung der Situation für das Projekt "Sanierung des Bahnhofs Moldava" zu erwarten. Deshalb hat der Stiftungsfonds am 1. April 2023 dem Bezirksamt Ústí n. L. angekündigt, dass die Mittel aus der Sammlung im Jahr 2023 für Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des Lückenschlusses verwendet werden (V. offizieller symbolischer Lückenschluss am 26. August 2023 in Louka bei Litvínov stattfindet).

Wir bitten Sie, keine Spenden mehr auf das Sammelkonto einzuzahlen.

Die öffentliche Sammlung wird offiziell zum 30. September 2023 geschlossen.

bottom of page